Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Geisol, s.r.o.,
so sídlom Čierne 248, Čierne 02313, IČO: 52 247 091 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č.72171/L


Prvá časť
Úvodné ustanovenia


Všeobecné ustanovenia
1.1 Pokiaľ z jednotlivých ustanovení Všeobecných obchodných podmienok nevyplýva niečo iné majú v týchto všeobecných obchodných podmienkach nasledujúce výrazy tento význam:
1.1.1 Predávajúci – spoločnosť Geisol, s.r.o., s o sídlom Čierne 248, IČO: 52 247 091, DIČ:2120990003 IČ DPH: SK SK2120990003 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 72171/L;
1.1.2 Prevádzkou predávajúceho je stála prevádzkareň predávajúceho nachádzajúca sa na nasledovnej korešpondenčnej adrese: Geisol, s.r.o., Čierne 248, Čierne 023 13;
1.1.3 Adresou predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu alebo sťažnosť je prevádzka predávajúceho
1.1.4 Kupujúcim j e fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s predávajúcim kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je dodanie tovaru alebo služieb od predávajúceho,
1.1.5 Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo služby pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti, a neslúžia jej na výkon zamestnania, povolania podnikania alebo výkon funkcie,
1.1.6 Zmluva uzatvorená na diaľku j e zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a spotrebiteľom výlučne na zásielkový predaj prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku a to elektronického obchodu prevádzkovaného predávajúcim na internetovej stránke www.neoizolacie.sk
1.1.7 Elektronický obchod j e predaj tovaru alebo služby predávajúcim prostredníctvom zmluvy uzatvorenej na diaľku na internetovej stránke predávajúceho ........
1.2 Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim a platia pre dodanie tovaru a/alebo služieb predávajúcim kupujúcemu.
1.3 Základnou povinnosťou kupujúceho je dôkladne sa oboznámiť so všeobecnými obchodnými podmienkami a pre kupujúceho sa stávajú záväznými uzatvorením zmluvy alebo objednaním tovaru alebo služby prostredníctvom elektronického obchodu.

 

Obchodné podmienky.
Druhá časť
Osobitné ustanovenia o uzatváraní zmluvy na diaľku


2. Uzatvorenie zmluvy na diaľku
2.1 Zmluva na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára na základe objednávky kupujúceho vykonanej prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho na internetových stránkach www.neoizolacie.sk Zmluva je uzatvorená okamihom potvrdenia objednávky alebo jej časti predávajúcim.

3. Objednávka

3.1 Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku vyplnením elektronického formulára v elektronickom obchode predávajúceho na internetových stránkach www.neoizolacie.sk Vyplnenie a odoslanie elektronickej objednávky kupujúcim je návrhom na uzatvorenie zmluvy, ktorým je kupujúci v prípade potvrdenia objednávky alebo jej časti viazaný.
3.2 Vyplnenie objednávky sa realizuje pridaním prezentovaného tovaru alebo služby na internetových stránkach predávajúceho do nákupného košíka a to stlačením tlačidla Do košíka a zadaní počtu kusov a následného stlačenia tlačidla Pridať, kedy sa tovar automaticky pridá do nákupného košíka,  kde je kedykoľvek k dispozícii k náhľadu. Odoslanie objednávky je podmienené registráciou v informačnom systéme predávajúceho. Pri registrácii je kupujúci povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho informačný systém vyžaduje. Tieto údaje budú použité pre vnútornú potrebu predávajúceho a predávajúci zodpovedá za to, že nebudú zneužité na iné účely.
3.3 Každá objednávka musí obsahovať najmä meno a priezvisko objednávateľa (zákazníka) – ak je kupujúcim fyzická osoba, resp. obchodné meno (názov) a IČO ak je kupujúcim právnická osoba, email, telefónne číslo (nepovinne), presný popis tovaru, počet kusov, veľkosť (ak je voliteľná), spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru a adresu kam má byť tovar doručený.
3.4 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje jej pravdivosť a správnosť údajov a súčasne vyhlasuje, že bol oboznámený s informáciami o vlastnostiach tovaru alebo charaktere poskytovanej služby a to z informácií zverejnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho vo forme technických opisov a/alebo uvedením technických parametrov tovaru alebo služby.
3.5 Kupujúci má právo zrušiť objednávku odoslaním písomnej správy na adresu prevádzkarne predávajúceho alebo na e-mailovú adresu info@neoizolacie.sk a to do najneskôr do potvrdenia objednávky predávajúcim.

4. Potvrdenie objednávky
4.1 Po odoslaní objednávky dostane kupujúci e-mail s informáciou o zaevidovaní objednávky do systému. Následne po overení dostupnosti objednaného tovaru a rezervácie tovaru na sklade našimi pracovníkmi odošle predávajúci potvrdenie o prijatí objednávky. Potvrdením objednávky nie je dotknuté právo predávajúceho kedykoľvek dodatočne kontaktovať kupujúceho či už telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom za účelom overenia objednávky alebo doplnenia prípadných požadovaných informácií.
4.2 Potvrdením o prijatí objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.
4.3 Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.
4.4 Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku:
4.4.1 ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať predávajúceho uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov;
4.4.2 ak je dôvodné podozrenie, že ide o útok "hackera”, či podobné prejavy deštrukčnej činnosti alebo útoku na elektronický obchod;
4.4.3 ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru.
4.5 V prípade, že kupujúci uhradil kúpnu cenu pred prijatím objednávky predávajúcim , predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode predávajúceho a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu do 15 dní zaplatený preddavok na kúpnu cenu.

5. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy a záruka vrátenia peňazí (poučenie spotrebiteľa podľa § 10 ods. 1 písm. f) a § 12 zákona č. 108/2000 Z. z.)

5.1 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Predpokladom uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúcej vety je, že spotrebiteľ musí spolu s odstúpením od zmluvy vrátiť tovar predávajúcemu v neporušenom stave, v pôvodnom nepoškodenom obale, s kompletným príslušenstvom, návodom, záručným listom .
5.2 Právo na odstúpenie od zmluvy nemožno uplatniť pri tovare ako sú knihy, noviny, časopisy a iná periodická tlač alebo tovar, ktorý obsahuje zvukový alebo obrazový záznam (napr. CD, DVD, audio a videokazety ) alebo počítačový program (napr. softvér), ktoré kupujúci porušil prehliadkou tohto tovaru tzv. pečať kvality a je teda na prvý pohľad zrejmé, že s tovarom v pôvodnom obale už bolo manipulované, alebo na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo na tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, ako aj ďalší tovar (služby) uvedený v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení.
5.3 Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adresu sídla predávajúceho, t. j. Geisol, s.r.o., Čierne 248, Čierne 023 13, e-mailom na adrese info@neoizolacie.sk alebo  iným preukázateľným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy
5.4 Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný:
5.4.1 prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby,
5.4.2 vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu.


6. Cena tovaru a platobné podmienky
6.1 Ceny tovarov prezentované v elektronickom obchode sú uvedené v Eurách. Ceny uvedené pri tovare zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty, ktorej výška sa riadi príslušnými právnymi predpismi.
6.2 Ceny uvádzané v elektronickom obchode nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.
6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať ceny ponúkaných produktov podľa aktuálnych cien výrobcov, či distribútorov tohto tovaru, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu meny EUR voči USD, alebo CZK.
6.4 Za cenu tovaru objednaného cez elektronický obchod sa považuje cena platná v momente prijatia objednávky predávajúcim.
6.5 Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov pred prevzatím tovaru a to bankovým prevodom alebo poštovým peňažným poukazom typu U alebo pri prevzatí tovaru kuriérnou dobierkou.
6.6 Pri platbe pred prevzatím tovaru vykonávajte úhradu až po tom, ako Vám príde e-mailom potvrdenie o prijatí objednávky. Ak kupujúci pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká záväzkový vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

7. Dodacie podmienky

7.1 Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 dní od jej doručenia, ak ni e je pri príslušnom tovare výslovne uvedené iná dodacia lehota.
7.2 Ak nie je možné dodržať dodaciu lehotu podľa bodu 7.1 predávajúci bezodkladne oznámi túto skutočnosť kupujúcemu a navrhne mu náhradný termín dodania tovaru alebo náhradný tovar v obdobnej kvalite a cene(náhradné plnenie). V prípade ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený od zmluvy a do do 15 dní mu vráti cenu zaplatenú za tovar alebo zaplatený preddavok.
7.3 Dodacia lehota sa predlžuje o dobu trvania okolností tzv. vyššej moci spočívajúcich v nepredvídaných okolností nezávislých od vôle strán ako napr. ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy. O týchto okolnostiach je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.
7.4 Predávajúci je oprávnený vykonať i čiastočné dodávky. Pri postupnom plnení objednávok sa balné a poštovné účtuje len pri prvej zásielke.
7.5 Objednaný tovar bude odoslaný kupujúcemu zvoleným spôsobom a to prepravnou či špedičnou službou (kuriérom) alebo prostredníctvom Slovenskej pošty (dobierka, EMS)
7.6 Predávajúci nezodpovedá za vady, poškodenie tovaru, ktoré vznikne po odovzdaní tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi.
7.7 Cena dopravy bude fakturovaná spolu s tovarom.
7.8 Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je na mieste povinný spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Prevzatie poškodeného balíka je na zodpovednosti kupujúceho, reklamácie z tohto titulu nebudú v neskoršom termíne uznané.
7.9 Ak kupujúci zistí poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa prejavuje inak ako vonkajším poškodením balíka, nekompletnosť dodávky, alebo zámenu tovaru, je povinný reklamáciu vykonať bezodkladne, najneskôr však do troch dní od prevzatia zásielky. Inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez závad. Neskoršie reklamácie z dôvodu nekompletnosti obsahu, zámeny tovaru a poškodenia počas prepravy nebudú akceptované. Ostatné podmienky sú upravené v reklamačnom poriadku
7.10 Reexport predmetu dodávky tretej strane podlieha písomnému súhlasu predávajúceho. Takýto súhlas je potrebné zabezpečiť pred uzatvorením zmluvy s treťou osobou. Zmluvný partner predávajúceho sa zaväzuje takisto previesť povinnosť odsúhlasenia reexportu aj na tretiu osobu.
7.11 Bezdôvodné odmietnutie prijatia tovaru, neprevzatie zásielky v odbernej lehote alebo ak zásielku nie je možné doručiť z iného dôvodu (napr. adresát neznámy) sa považuje za zrušenie objednávky a kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu storno vo výške 20% z ceny objednaného tovaru, najmenej však 16,60 €.

8. Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

8.1 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho momentom úplného zaplatenia kúpnej ceny.
8.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru, a to formou písomného potvrdenia dokladu o prevzatí.
8.3 Ak kupujúci nedodrží v návode na obsluhu uvedené všeobecne platné podmienky na montáž, uvedenie do prevádzky a používanie alebo technické podmienky uvedené v homologizácii, je zodpovedný za takto vzniknuté škody.
8.4 Bez ohľadu na ostatné ustanovenia predávajúci v súlade so zákonom č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti z Škodu spôsobenú vadným výrobkom nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.

9. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov

9.1 Predávajúci sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím.
9.2 Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.
9.3 Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré predávajúci bude spracovávať na splnenie záväzkovo-právneho vzťahu vyplývajúceho z vykonanej objednávky v elektronickom obchode.

10. Vývozné a dovozné povolenia
10.1 Plnenie predávajúceho zo zmluvy je závislé od skutočnosti, že budú udelené potrebné vývozné lebo dovozné povolenia, respektíve nevzniknú žiadne obmedzenia na základe slovenských alebo iných záväzných predpisov a zmluva sa uzatvára s odkladacou podmienkou účinnosti závislou od udelenia príslušného povolenia. V prípade ak predávajúcemu nebudú príslušné povolenia nastáva nemožnosť plnenia.

Tretia časť
Reklamačný poriadok


11. Zodpovednosť za vady
11.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe. Kupujúci je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie veci, jej príslušenstva alebo súčasti veci.
11.2 Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci s vynaložením odbornej starostlivosti zistiť pri prvej obhliadke a bezodkladne ich neuplatní u predávajúceho, najmä ak kupujúci bezodkladne neuplatní vady veci spočívajúce c chýbajúcom príslušenstve alebo súčasti veci, alebo mechanickom poškodení veci zistiteľnom pri prehliadke.
11.3 Predávajúci nezodpovedá za vadu tovaru ak :
11.3.1 kupujúci si vadu spôsobil sám alebo vada vznikla v dôsledku pôsobenia okolností vyššej moci;
11.3.2 kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, alebo bol na vadu predávajúcim výslovne upozornený;
11.3.3 v dôsledku vady tovaru bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny;
11.3.4 vady vznikli v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného nesprávnym alebo nadmerným použitím;
11.3.5 došlo k neodbornému zásahu do tovaru najmä ak boli porušené alebo poškodené ochranné plomby na tovare;
11.3.6 vada bola spôsobená neprávnym nakladaním s tovarom najmä v dôsledku neuposlúchnutia pokynov výrobcu uvedených v návode na použitie (napr. prevádzka pri nesprávnom pripájanom napätí, pripájanie na nedovolané zdroje prúdu) alebo zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčasti;
11.3.7 vady vzniknuté v dôsledku neodborného zaobchádzania, zneužitia a použitia s výrobkami inými, než odporúčanými výrobcom;
11.3.8 vady vzniknuté v dôsledku servisného zásahu (vrátane aktualizácii a rozšírenia softvéru) inou osobou, než autorizovaným predajcom alebo autorizovaným servisným strediskom alebo vady vzniknuté v dôsledku neautorizovanej modifikácie komponentov
11.4 Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Rovnako predávajúci pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
11.5 Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie veci, jej príslušenstva alebo súčasti veci a stratu funkčnosti veci spojenú s jej opotrebovaním ako napr. zníženie kapacity akumulátorov, opotrebovanie zobrazovaných častí, iné farebné prevedenie prístroja, opotrebenie klávesnice alebo krytu prístroja.

12. Záručná doba

12.1 Pokiaľ v tomto reklamačnom poriadku nie je uvedené inak záručná doba je 12 mesiacov. V prípade ak ide o predaj tovaru spotrebiteľovi spravuje sa dĺžka záručnej doby príslušnými právnymi predpismi o ochrane spotrebiteľa.
12.2 Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim.
12.3 Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa neuplatnili bez zbytočného odkladu po tom čo sa kupujúci o vade dozvedel alebo pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol dozvedieť, najneskôr však uplynutím záručnej doby.

13. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

13.1 Práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho v tej prevádzke, v ktorej bol tovar zakúpený alebo v určenom servisnom stredisku.
13.2 Kupujúci pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady je povinný doložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zaplatení kúpnej ceny. Kupujúci súčasne vyplní spolu s pracovníkom predávajúceho reklamačný protokol, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec v pôvodnom balení s kompletným príslušenstvom a jej súčasťami a dokumentáciou predávajúcemu. V reklamačnom protokole osoba uplatňujúca reklamáciu súčasne uvedie kontaktnú adresu (e-mail, telefónne číslo), na ktorú bude predávajúcim vyrozumená o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.

14. Spôsob vybavenia reklamácie a poučenie spotrebiteľa podľa 18 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa:
14.1 Ak ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo:
14.1.1 aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená
14.1.2 na výmenu veci ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti.
14.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá nebráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo:
14.2.1 na primeranú zľavu z kúpnej ceny
14.2.2 výmenu veci.
14.3 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo:
14.3.1 výmenu veci,
14.3.2 právo od zmluvy odstúpiť
Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak síce ide o odstrániteľné vady, ak však nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave (viac ako 3x) alebo pre väčší počet vád riadne vec užívať.
14.4 Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie o spôsobe vybavenia reklamácie.
14.5 Kupujúci je povinný vyzdvihnúť opravený reklamovaný výrobok do jedného mesiaca od uplynutia doby, keď oprava mala byť alebo bola urobená, a ak bola urobená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní. Ak kupujúci výrobok z opravy nevyzdvihne, je predávajúci oprávnený účtovať si poplatok za uskladnenie vo výške 1,-€ denne.
14.6 Ak si kupujúci nevyzdvihne výrobok do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo vec predať po predchádzajúcom písomnom upozornení na poslednú známu adresu kupujúceho a márnom uplynutí dodatočnej lehoty 14 dní. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci výťažok predaja po odrátaní poplatku za uskladnenie a nákladov predaja kupujúcemu. Právo na výťažok musí kupujúci uplatniť u predávajúceho, kde bola reklamácia uplatnená.

15. Osobitné upozornenia:
15.1 Predajca nenesie zodpovednosť za priame či nepriame škody plynúce z porušenia podmienok záruky či iných právnych ustanovení, vrátane škôd vzniknutých v súvislosti s ušlým ziskom, prevádzkovým výpadkom, stratou dobrého mena, škodou na zariadení a majetku, alebo s nákladmi na uchovanie či kopírovanie programov a dát vo výrobku uložených a s únikom dôverných informácií. Spoločnosť výslovne prehlasuje, že neručí za opravu či výmenu výrobku bez rizika straty programov a dát.

Štvrtá časť
Spoločné a záverečné ustanovenia


16. Záverečné ustanovenia
16.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia.
16.2 V prípade ak je niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok.
Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.
16.3 Podmienky záruky vyznačené predávajúcim v záručnom liste majú prednosť aj pred ustanoveniami tretej časti týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 Podmienky platné od 1.9.2020